fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Pronájem-eshop.cz registračním formulářem na internetové adrese http://www.pronajem-eshop.cz/vyzkouset-zdarma/.
(dále jen "objednatel")
 
(společně dále jen "smluvní strany")

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnostimezi poskytovatelem a objednatelem jakožto uživatelemslužby poskytovatele nazvané pronajem-eshop.cz (dále jen „služba“). VOP tvoří část obsahu smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem za účelem poskytování služby.


III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.     Objednatel při dokončení objednávky služby vyslovuje souhlas s těmito VOP.

2.     Objednavatel je srozuměn a souhlasí s tím, že VOP nejsou uzavřeny písemně. VOP jsou k dispozici na adrese http://www.pronajem-eshop.cz/webpage/obchodni-podminky/page/.

3.     Po dokončení objednávky na adrese http://www.pronajem-eshop.cz/vyzkouset-zdarma/ umožní poskytovatel objednateli zkušební využití služby zdarma (dále jen „zkušební doba“), nestanoví-li se dále v těchto VOP jinak. Zkušební doba trvá od dokončení objednávky buď do (i) uhrazení faktury v souladu s bodem III. odst. 5 těchto VOP nebo (ii) uplynutí 15. dne od dokončení objednávky objednatelem, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Objednateli, který bude užívat službu na doméně 2. řádu, není zkušební doba poskytována.

4.     V průběhu zkušební doby může objednatel smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna elektronickou formou zaslanou na kontaktní email poskytovatele a musí být zaslána poskytovateli nejpozději poslední den zkušební doby. Tato výpověď objednatele má okamžitou platnost a jejím doručením poskytovateli smlouva zaniká.

5.     Po uplynutí zkušební doby (resp. od uzavření smlouvy, v případě užívání na doméně 2.řádu) je poskytování služby zpoplatněno dle aktuálního ceníku zveřejněného na adrese http://www.pronajem-eshop.cz/webpage/cenik/. Po dokončení objednávky bude objednateli dle zadaných fakturačních údajů vystavena a elektronickou cestou (e-mailem) zaslána zálohová faktura se splatností 15 dnů od dokončení objednávky. S vystavením a zasláním zálohové faktury na e-mailovou adresu objednatel vyslovuje svůj souhlas. Nebude-li zálohová faktura uhrazena nejpozději 15. den po dokončení objednávky, práva a povinnosti smluvních stran jakož i účinnost smlouvy uplynutím uvedeného dne automaticky zanikají.

6.     Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran má právo ji vypovědět bez udání důvodu za podmínek sjednaných dále v tomto bodu III odst. 6. Řádná výpověď musí být druhé smluvní straně doručena písemně, nikoli elektronickou poštou, nejdříve tři a nejpozději jeden měsíc přede dnem výročí uzavření smlouvy, jinak je výpověď neplatná. Smluvní strany se dohodly, že výpovědní doba v každém případě uplyne, a smlouva tak skončí, uplynutím dne předcházejícího výročí uzavření smlouvy.

7.     Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího uzavření.

8.     Ukončením smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení smlouvy, která se týkají výkonu autorských práv, utajení podkladů a informací a všechna další ustanovení smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení účinnosti smlouvy.


IV. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.     Práva a povinnosti smluvních stran nevymezené v VOP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a ostatních právních předpisů České republiky.

2.     Dnem uzavření smlouvy je den, kdy došlo k aktivaci odkazu uvedeného v potvrzení objednávky, která je poskytovatelem zaslána objednateli elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu objednatele. Vyplněním údajů v části „administrace eshopu“ objednatel projevuje vůli uzavřít smlouvu a být jí vázán ke dni aktivace odkazu uvedeného v  předchozí větě. 

3.     Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den uhrazení zálohové faktury.


V. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1.     Za využívání služby se objednatel zavazuje uhradit poskytovateli úplatu ve výši uvedené ve faktuře (resp. v zálohové faktuře), a to ve lhůtě splatnosti. Uhrazením je pro účely smlouvy míněno připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele.

2.     Pokud je ze strany objednatele požadavek na zřízení služby přímo na doméně 2. řádu, která je registrována na objednatele, a dojde k uzavření smlouvy, zříká se tímto objednatel práva na zkušební dobu, služba je objednateli poskytována za úplatu od uzavření smlouvy. V takovém případě se práva a povinnosti související se zkušební dobou na vztah mezi objednatelem a poskytovatelem nepoužijí.

3.     Objednatel se zavazuje platit poskytovateli za službu úplatu stanovenou dohodou s poskytovatelem, a to po celou dobu trvání smlouvy (s výjimkou zkušební doby), bez ohledu na to, zda v pronajatém eshopu realizuje obchodní činnost či nikoli. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, uplatňuje se cena stanovená ceníkem na adrese http://www.pronajem-eshop.cz/webpage/cenik/ aktuálním ke dni uzavření smlouvy.

4.     Objednatel se zavazuje bezvýhradně dodržovat autorská práva poskytovatele a třetích osob podle platných právních předpisů. Objednatel se zavazuje dodržovat veškerá práva poskytovatele, vyplývající ze smlouvy.

5.     Objednatel je od uzavření smlouvy oprávněn používat veškeré funkce eshopu, k nimž má přístupové právo dle smlouvy.

6.     Objednatel je odpovědný za dodržování platných právních předpisů České republiky. Objednatel je výhradním vlastníkem veškerých položek eshopu a odpovídá za jejich obsah. Objednatel je odpovědný za nakládání s osobními daty uživatelů eshopu dle platných právních předpisů České republiky.

7.     Objednatel se zavazuje neužívat poskytované služby:

7.1.   Pro šíření obsahu, který by byl v rozporu s platnými právními předpisy nebo dobrými mravy.
7.2.   Pro šíření pornografického nebo warez materiálu.
7.3.   Pro šíření nevyžádané pošty (SPAMu).
7.4.   K jakýmkoli činnostem, které by vedly k porušení práva poskytovatele nebo by mohly způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků poskytovatele při sdíleném využívání prostředků serveru.

8.     Objednavatel odpovídá za škody způsobené zásahem do pronajímaného eshopu.

9.     V případě, že poskytovatel, vyzve objednatele k odstranění dat objednatele, která poškozují programové nebo technické prostředky serveru nebo jsou v rozporu se smlouvou, je objednatel povinen odstranit tato data neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po odeslání emailové výzvy poskytovatelem. Pokud tak objednatel ve vymezené lhůtě neučiní, má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit.  

10.    Objednatel je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní a fakturační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Objednatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem. Objednatel je povinen poskytovateli na vyžádání bezodkladně poskytnout veškeré nezbytné podklady a údaje, které jsou nutné ke spuštění služby, založení a nastavení přidružených služeb. V případě prodlení s poskytnutím požadovaných údajů ze strany objednatele nenese poskytovatel zodpovědnost za prodlení při spuštění služby.

11.    Objednatel je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím třetí stranou.

12.    Objednatel je plně zodpovědný za obsah své nabídky i za celý obsahový materiál, který zveřejňuje prostřednictvím poskytované služby. Objednatel osvobozuje od právní zodpovědnosti poskytovatele a to v plné míře. Objednatel podniká jen a pouze na svou vlastní zodpovědnost. Vyplněním registračního formuláře při objednání služby na doméně třetího řádu objednatel poskytovatele žádá, aby pro něho po dobu smlouvy zajišťoval službu a držel doménu třetího řádu. Objednatel se zavazuje nahradit poskytovateli škodu, jež mu vznikne z jednání, o něž ho žádá dle předchozí věty.

13.  V případě, že smlouva zanikne uplynutím zkušební doby v souladu s bodem III. odst. 5 těchto VOP, pak je objednatel povinen zaplatit manipulační poplatek ve výši 1.000,- Kč za každé následné zřízení služby ve vztahu ke stejné doméně.

14.  Objednatel může požádat o změnu varianty poskytované služby v průběhu období, na které je smlouva uzavřena. Ke změně varianty poskytované služby může dojít jen se souhlasem poskytovatele. Změna z levnější varianty na dražší podléhá úhradě rozdílu v ceně tarifu. Změna z dražší varianty na levnější je zpoplatněna manipulačním poplatkem 5.000,- Kč.

15.    Objednatel prohlašuje a zaručuje poskytovateli, že ke dni uzavření smlouvy je každé jeho prohlášení platné, pravdivé a úplné:

15.1.   údaje vyplněné objednatelem v části „administrace eshopu“, fakturační údaje, jakož i údaje v registračním formuláři na internetové adrese http://www.pronajem-eshop.cz/vyzkouset-zdarma/ jsou platné, pravdivé a úplné;
15.2.   objednatel má potřebnou způsobilost, pravomoc a oprávnění uzavřít a plnit smlouvu,
15.3.   plněním smlouvy nedojde k neplnění či porušení jakéhokoli ustanovení vyplývajícího ze smlouvy, platných právních předpisů nebo rozhodnutí a jiných aktů veřejné správy, která se týkají objednatele,
15.4.   při uzavření smlouvy jedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti,
15.5.   není v úpadku, ani ve stavu hrozícího úpadku,
15.6.   neexistují právní ani faktické překážky, které by bránily plnění závazků objednatele ze smlouvy,
15.7.   od uzavření smlouvy, bude tato zakládat právoplatné a vymahatelné závazky objednatele.
Objednatel se zavazuje zajistit, že každé jeho prohlášení uvedené v tomto ustanovení bude platné, pravdivé a úplné po celou dobu účinnosti smlouvy.


VI. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

1.     Poskytovatel je výhradním vlastníkem autorských práv ke všem aplikacím zpřístupněným objednateli pro účely poskytování služby.

2.     Poskytovatel se zavazuje provozovat službu po dobu účinnosti smlouvy.

3.     Poskytovatel se zavazuje provést na přání objednatele úpravy vzhledu či funkcí eshopu či jejich rozšiřování za odměnu stanovenou dohodou samostatně pro každý takový případ. Poskytovatel odměnu vyfakturuje objednateli.

4.     Poskytovatel rozhoduje o délce doby, nutné k provedení úprav či rozšíření definovaných v předchozím bodě. Poskytovatel má výhradní právo na přístup ke zdrojovému kódu eshopu a jeho změny. Poskytovatel má výhradní právo rozhodovat o přístupových právech k jednotlivým částem eshopu.

5.     Poskytovatel má právo vypovědět smlouvu, pokud:

5.1.   objednatel odmítá spolupracovat s poskytovatelem (zejména neplatí faktury, neodpovídá na e-maily/volání, neposkytuje součinnost), nebo
5.2.   prodlení objednatele s úhradou jakékoli částky přesáhne 15 dní po datu splatnosti.
Poskytovatel odešle výpověď objednateli elektronickou poštou na emailovou adresu objednatele uvedenou v registračním formuláři. Výpovědní lhůta činí 15 dnů a počíná běžet ode dne doručení oznámení o výpovědi objednateli.
 
6.     Objednatel uděluje tímto právo poskytovateli, aby v případě, že prodlení objednatele s úhradou jakékoli částky poskytovateli přesáhne 15 dní po datu splatnosti, umístil viditelně na doménu pronajatého e-shopu informaci o existenci dluhu objednatele vůči poskytovateli, případně i o jeho výši.

7.     Poskytovatel se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Objednatelova data je poskytovatel povinen chránit před zneužitím a nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Data mohou být využita pouze poskytovatelem, a to pouze pro účely plnění smlouvy a s tím související účely, pro účely přímé komunikace s objednatelem, nebo plnění závazků poskytovatele z platných právních předpisů, nebo na vyžádání ze strany oprávněných orgánů veřejné správy.

8.     Poskytovatel zajišťuje webhosting aplikací zpřístupněných objednateli pro účely poskytování služby.

9.     Poskytovatel provádí pravidelné zálohování systému a databáze objednatele a jejich zabezpečení. Poskytovatel uchovává zálohu zpětně za poslední 2 týdny. Poskytovatel není odpovědný za ztrátu dat, která nejsou uložena na serverech a úložištích poskytovatele. Poskytovatel vynaloží maximální úsilí na zajištění integrity zálohy a její zabezpečené uchovávání. Záloha dat je primárně určena pro možnost obnovy serverů a dat v případě poruchy. Záloha není určena k rutinní obnově dat objednatele. Obnova dat objednatele na vyžádání je náročný proces, za který je poskytovatel oprávněn účtovat poplatek.

10.    Poskytovatel vynaloží maximální úsilí na zabezpečení před neautorizovaným a potencionálně nebezpečným vniknutím třetí osoby do neveřejné části eshopu.

11.    Smluvní strany se dohodly, že se úplata za poskytování služby bude zvyšovat každým rokem automaticky ke dni příslušného výročí dne uzavření smlouvy o násobek úplaty splatné bezprostředně před příslušným výročím a poslední aktuální úhrnné roční míry inflace dle indexu spotřebitelských cen zveřejněného Českým statistickým úřadem (dále jen „Index“). Poskytovatel bude informovat objednatele o upravené výši úplaty v příslušné faktuře. Nicméně, dle dohody smluvních stran se úplata za žádných okolností nesnižuje pod částku placenou přede dnem příslušného výročí. O tomto navýšení poskytovatel objednatele informuje e-mailem nejméně 15 dní před navýšením úplaty. Ve lhůtě mezi oznámením a navýšením je objednatel oprávněn ukončit spolupráci s poskytovatelem s dvouměsíční výpovědní lhůtou s tím, že za dobu výpovědní lhůty je povinen uhradit poskytovateli  dva měsíční poplatky (resp. 1/6 předplatného na 12 měsíců) ve výši účtované před plánovaným navýšením.

12.    Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků, pro zajištění poskytované služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim předcházet. Mezi tyto stavy může patřit například zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).

13.    Poskytovatel je povinen zprovoznit službu po dodání veškerých podkladů nezbytných ke spuštění služby ze strany objednatele.

14.    Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring svých technologických prostředků nezbytných ke správnému fungování služby. Poskytovatel má právo provést odstavení služby pro nezbytné plánované nebo okamžité havarijní situace.

15.    Poskytovatel je povinen zabezpečit službu a data poskytovatele před neoprávněným zásahem třetí strany. V případě, že se dostane do konfliktu bezpečnost provozu a nepřetržitý provoz služeb, má dle dohody smluvních stran přednost bezpečnost provozu.

16.    Poskytovatel má právo jednostranně okamžitě ukončit provoz služby odstoupením od smlouvy s objednatelem, pokud dojde k porušení smlouvy. Každá z následujících skutečností je považována za podstatné porušení smlouvy:

16.1. provozem aplikace objednatele dochází k poškození ostatních zákazníků poskytovatele,
16.2. objednatel poruší kteroukoli povinnost dle bodu V, odstavcích  6, 7, 9 a/nebo 15 těchto VOP,
16.3. dojde k úmyslnému poškození dobrého jména poskytovatele ze strany objednatele.
Poskytovatel odešle oznámení o odstoupení objednateli elektronickou poštou na emailovou adresu objednatele uvedenou v registračním formuláři. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení objednateli. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení, s výjimkou tohoto ustanovení a těch dalších ustanovení smlouvy, která mají dle dohody smluvních stran přetrvat i po ukončení účinnosti smlouvy. 

17.    Poskytovatel neručí za žádné finanční nebo materiální ztráty objednatele nebo i ztráty jiného charakteru, které mohou vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat objednatele.

18.    Poskytovatel neručí za obsah internetové prezentace objednatele a pravdivost informací zveřejněných objednatelem a není povinen kontrolovat nabízené produkty nebo služby a ani informace, které o tomto produktu nebo službě objednatel uvádí. Žádná třetí strana nemá právo žádat od poskytovatele odškodnění nebo uplatňovat jakoukoliv jinou právní odpovědnost za informace zveřejněné objednatelem.


VII. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB PLATBY ZA SLUŽBY

1.     Provoz služby je objednateli zpoplatněn dle ceníku prezentovaného na internetové adrese http://www.pronajem-eshop.cz/webpage/cenik/aktuálního ke dni uzavření smlouvy. Veškeré ceny uvedené v ceníku a VOP jsou bez DPH, která bude účtována dle platných právních předpisů.

2.     Veškeré vystavené účetní doklady (daňové doklady - faktury) za uhrazené služby budou poskytovatelem zaslány na e-mail uvedený objednatelem v pdf formátu.

3.     Službu je možné uhradit dvěma způsoby:

3.1.   Formou předplatného na 12 měsíců dle varianty zvolené objednatelem. V případě způsobu platby za službu formou předplatného je aktivace služby zdarma.
3.2.   Formou měsíčních plateb, kdy částka za příslušný kalendářní měsíc musí být připsána na účet poskytovatele k prvnímu dne v měsíci, ke kterému se příslušná platba vztahuje. V případě způsobu platby za službu formou měsíčních plateb je nutné uhradit poplatek za aktivaci služby ve výši 3.000,- Kč.
Objednatel může požádat o změnu způsobu úhrady služby z ročního předplatného na měsíční úhradu plateb. Uvedená změna způsobu úhrady služby je podmíněna zaplacením administrativního poplatku ve výši 3.000,- Kč a souhlasem poskytovatele.

4.     Po uhrazení zálohové faktury je objednateli zaslán daňový doklad - faktura. Platba je účtována vždy dopředu za následující předplacené období provozu eshopu.


VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.      Nedomluví-li se smluvní strany jinak, budou oznámení a ostatní komunikace (dále jen „zprávy“) mezi nimi doručovány buď:

1.1.   elektronickou poštou na emailovou adresu objednatele uvedenou v registračním formuláři na internetové adrese http://www.pronajem-eshop.cz/vyzkouset-zdarma/, resp. na emailovou adresu poskytovatele info@pronajem-eshop.cz; nebo
1.2.   písemně na adresu (nebo faxové číslo) objednatele uvedenou v registračním formuláři na internetové adrese http://www.pronajem-eshop.cz/vyzkouset-zdarma/, resp. na adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví VOP.
nebo jinou adresu (emailovou resp. korespondenční) sdělenou adresátem odesílateli zprávy nejpozději 5 pracovních dnů před odesláním zprávy.
 
2.     Pokud je provoz služby vypovězen ze strany poskytovatele nebo poskytovatel odstoupí od smlouvy, nemá objednavatel nárok na vrácení poměrné části poplatku služby za nevyužité období.

3.     Pokud vztah související s užitím služby obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

4.     Pro všechny spory vznikající z těchto VOP a nebo v souvislosti s těmito VOP je místně příslušný Okresní soud ve Frýdku - Mistku

5.     Stane-li se některé ustanovení nebo část těchto VOP nebo smlouvy neplatné, je neplatné jen toto ustanovení nebo část. V takovém případě budou smluvní strany v dobré víře jednat o nahrazení neplatného ustanovení nebo části těchto VOP nebo smlouvy jiným ustanovením sledujícím stejný cíl.

6.     Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu znění VOP, přičemž poskytovatel není povinen informovat objednatele o provedených změnách ve znění VOP. Znění VOP je objednatel povinen průběžně sledovat, aby byl tak seznámen s možnými provedenými změnami ve VOP ze strany poskytovatele. V případě, že objednatel odmítne akceptovat změnu VOP, je do 15 dnů od zveřejnění nového znění VOP oprávněn vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou v délce 15 dní Nebude-li smluveno jinak, nebudou těmito změnami či doplněními dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

7.     V případě provedení změn ve znění VOP ze strany poskytovatele přechází nové VOP v platnost okamžikem zveřejnění nových VOP na internetových stránkách poskytovatele. Okamžikem zveřejnění nových VOP automaticky zaniká platnost předcházejících VOP, přičemž nové VOP jsou závazné i pro objednatele, kteří objednali službu ještě před vydáním aktualizovaných VOP.
 
 
V Praze, dne 15.09.2011
 
                                                                                                                         PiXOLO, s.r.o.

Internetový obchod na facebooku Praktická funkce má svou podobu i na Facebooku. Ocení ji jak obchodníci, tak zákazníci. Obchod na Facebooku můžete mít i Vy.

www.facebook-obchod.cz

Facebook stránka Jak co nejlépe využít sociální sítě v komunikaci Vaší firmy? Chcete získat více zákazníků pro Vaše výrobky nebo služby? Máme pro Vás celou řadu příležitostí a nástrojů, jak toho docílit.

www.facebook-stranka.cz

Proč zvolit PiXOLO? Tvůrcem těchto stránek je kreativní internetová agentura PiXOLO. Jsme připraveni pomoci s komunikací na internetu i Vám. Podívejte se na naše reference a ukázky prací na našich stránkách.

www.pixolo.cz